Veilige sportomgeving en grensoverschrijdend gedrag

VOG

Move4U wil een vereniging zijn die haar leden een veilige omgeving biedt. Om die reden geldt dat iedereen die binnen Move4U een functie als trainer heeft, over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te beschikken. Deze vereiste geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met grensoverschrijdend gedrag een functie binnen de sport kan uitoefenen. De VOG wordt verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport. De procedure om die verklaring aan te vragen wordt door Move4U in gang gezet. Na aanmelding door de vereniging krijgt de betrokkene een bericht en verzorgt hij/zij zelf verder de aanvraag. Na ontvangst van de VOG dient deze door de betrokkene bij Move4U ingeleverd te worden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vertrouwenscontactpersoon

De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar om klachten over grensoverschrijdend gedrag aanhangig te maken. De VCP is een onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen die niet weet met wie over het geconstateerde feit gesproken kan worden. Zo’n centraal aanspreekpunt is er om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Binnen Move4U is Fanny Neijzen de vertrouwenscontactpersoon. Fanny heeft de VCP training gevolgd en heeft belangrijke inzichten gekregen in wat er speelt binnen een vereniging en wat er aan gedaan kan worden en hoe het opgelost kan worden. In haar werk traint zij mensen in het omgaan met pesten dus heeft ze veel ervaring op dit gebied. Je kunt Fanny bereiken via 06-16922224 of emailadres: fannyneijzen@gmail.com

Fanny Neijzen - Vertrouwenscontactpersoon

Fanny Neijzen

Taak Vertrouwenscontactpersoon

De VCP is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij/zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Heb je twijfels waar je terecht moet voor bepaalde zaken neem dan gerust contact op met Fanny.

Wijze van handelen

De VCP zal meestal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde en onafhankelijke vertrouwenspersoon, bijv een regionale KLIK-vrijwilliger die erin getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt hij/zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, pesten, discriminatie, eetstoornissen en seksuele intimidatie. Onduidelijkheden of meningsverschillen betreffende zaken die direct met het sporten te maken hebben horen niet via de VCP aanhangig gemaakt te worden. Denk hierbij aan de teamindeling, de manier waarop trainingen worden gegeven, de opstelling, de reservebeurten, etc.. Hiervoor kunnen spelers en ouders bij de coaches, trainers of TC terecht. En komt het dan niet tot een vergelijk, dan kan het bestuur worden ingeschakeld.

Voorkomen is beter dan genezen

Om te voorkomen dat ongewenste situaties optreden heeft MOVE4U een aantal gedragsregels opgesteld waaraan ieder lid, trainer, begeleider, bestuurslid zich dient te houden. Deze gedragsregels zijn hierna te vinden.

Gedragsregel

  • Binnen MOVE4U behandelen we elkaar met respect en creëren we met elkaar een veilige omgeving waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen.

  • Daar hoort geen grof taalgebruik of pesten bij en ook geen seksueel getinte opmerkingen. Dit geldt ook voor alle vormen van sociale media.

  • Alle trainers en bestuursleden overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  • Trainers gaan geen ongewenste contacten aan met sporters buiten de trainingen.

  • Uiteraard geldt dat ook voor de sporters richting trainers.

  • Het niet functioneel aanraken van sporters moet worden voorkomen.

  • Zowel trainers als sporters dragen zorg voor het netjes achterlaten van de accommodatie (kleedkamers en de zaal).

  • Sporters en trainers gedragen zich als verantwoordelijke gebruikers van de accommodatie.

  • In een open en veilige sportomgeving kunnen we elkaar erop aanspreken als er niet aan deze gedragsregels wordt voldaan. Bij overtreding of bij twijfels van overtreding kan een vertrouwenscontactpersoon worden geraadpleegd.